Category Trống Trệt Nam Trung Hoa (2)

TRỐNG TRỆT NAM TRUNG HOA (phần 2 và hết).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG TRỆT NAM TRUNG HOA . (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang   .Giải Đọc Một Trống Trệt Nam Trung Hoa  Tôi chỉ có hình chi tiết một trống trệt Nam Trung Hoa loại nồi úp […]