Category Chữ Nòng Nọc 1: Khái Quát

CHỮ NÒNG NỌC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).  CHƯƠNG I CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE 1 KHÁI QUÁT VỀ CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Phần 1. Nguyễn Xuân Quang Trước hết xin nói ngay để tránh khỏi lầm lẫn hay ngộ nhận là chữ viết nòng nọc  vòng tròn-qye (cirle-rod writing) là loại chữ […]