Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 5

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (5).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 5) Nguyễn Xuân Quang MỘT VÀI TRỐNG CÓC/ẾCH SẤM MƯA KHÁC TRỐNG HỮU CHUNG. Xin sơ lược giải đọc thêm vài trống cùng nhóm với trống cóc/ếch sấm mưa Hữu Chung khác để hiểu thấu đáo hơn. […]