Category Trống Đồng: Đồ Đồng Điền và Đông Sơn 2

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỒ ĐỒNG ĐIỀN VÀ ĐÔNG SƠN (2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NGHỆ THUẬT ĐỒNG CỔ VƯƠNG QUỐC ĐIỀN VÂN NAM VÀ ĐÔNG SƠN. (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. Những điểm khác biệt và không chính thống trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo của văn hóa đồ đồng […]