Category Norway: Đỉnh Đầu Nordkapp.

NORWAY (NA UY): ĐỈNH ĐẦU (NORDKAPP) NƯỚC NORWAY, MƯƠI ĐIỀU…

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   NORWAY (NA UY): ĐỈNH ĐẦU (NORDKAPP) NƯỚC NORWAY, MƯƠI ĐIỀU… Tác giả thăm Nordkapp. 1. Tổng Quát. .Nordkapp là tên Norway, Anh ngữ là North Cape (Đầu Phía Bắc). Xin nói một chút về ngôn ngữ học. […]