Category Thiệp Mời Tham Dự Buổi Nói Chuyện Việt Là Gì?

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: VIỆT LÀ GÌ?

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Kính mời quí vị tại Nam Cali tới tham dự buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật với đề tài VIỆT LÀ GÌ? của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang vào ngày 14 tháng 9, 2014 lúc 2 PM tại Hội Quán Lạc Hồng tại 7219 […]