Category Trống Văn Lang Miếu Môn 1

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: TRỐNG TỘC CHẤN LANG MANG MIẾU MÔN I (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG.  TRỐNG MIẾU MÔN I, TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP ĐOÀI-CÀN THẾ GIAN LANG-MANG/LẠC VIỆT THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP LANG VIỆT-MANG VIỆT THÁI DƯƠNG CỦA NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.    (phần 1) Nguyễn […]