Category Trống Giao Việt Hòa Bình 1

NHÓM TRỐNG THIẾU DƯƠNG HÒA BÌNH GIAO VIỆT (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌ MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THIẾU DƯƠNG Li.   Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại: .Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh. Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu mặt […]