Category Lịch Đồng Đông Sơn (4): Lịch Maya Trên Ngọc Lũ I (a).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (4): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần a).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (4) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần a). Nguyễn Xuân Quang. Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt và nhiều bài viết khác, ta đã biết có một sự tương đồng, liên hệ mật thiết gần như ruột thịt giữa Maya và Cổ Việt. Chỉ […]