Category USA: St Louis Mươi Điều…

ST LOUIS, MISSOURI, MƯƠI ĐIỀU…

  (xem  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2014 ST LOUIS, MISSOURI, MƯƠI ĐIỀU… ở Categories Hình Ảnh số 64).