Category USA: Kansas City Mươi Điều…

USA: KANSAS CITY MƯƠI ĐIỀU…

KANSAS CITY MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Xem Hình Tiêu Biểu Tháng 7-2014 số 63 ở Categories Hình Ành.