Category Trống Đồng Trống Biểu Hùng Vương MT (Thuyết Trình)((2).

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Thuyết Trình phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 2). Tôi gọi chung các vị trong truyền thuyết sinh ra Hùng Vương lịch sử bằng thịt bằng xương là Tổ Tiên […]