Category Amazon: Thám Du 1

THÁM DU AMAZON (1).

    THÁM DU AMAZON. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Do dự mãi, cuối cùng chúng tôi quyết định lên đường đi thăm dòng sông Amazon. Do dự là vì đi thăm Amazon, nghe nói phải chú ý nhiều tới vấn đề y tế, sức khỏe, phải đòi hỏi có thể lực dẻo dai, dạn […]