Category Trống Đồng: Cơ Thể Học (2)

CƠ THỂ HỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CƠ THỂ HỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á (2). (tiếp theo và hết) Nguyễn Xuân Quang GIẢI PHẪU NGANG MỘT TRỐNG NẤM VŨ TRỤ NXQ VI, (Heger I). Mổ xẻ một trống nấm vũ trụ không gì bằng so sánh […]