Category Galapagos Nơi Thiên Nhiên (2)

GALAPAGOS, NƠI THIÊN NHIÊN CÓ QUYỀN CỦA THIÊN NHIÊN (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). QUẦN ĐẢO GALAPAGOS, NƠI THIÊN NHIÊN CÓ QUYỀN CỦA THIÊN NHIÊN (Right of Nature). (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang -Loài bò sát   .Kỳ đà biển (sea iguana). Thường mầu đen có các vệt đỏ lẫn với mầu nham thạch, sống được […]