Category Trống Đồng: Tục Giết Trống Đồng

TỤC GIẾT TRỐNG ĐỒNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TỤC GIẾT TRỐNG ĐỒNG                                            Nguyễn Xuân Quang Trước đây ở miền Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa có tục giết trống đồng. Trống đồng là một bảo vật, một giáo biểu, một vật thờ phượng, tế lễ thiêng liêng, một tộc biểu, […]