Category 18. Hinh T.B. Tháng 9-2010 Ecuador Một Chan Bắc Một Chân Nam Bán Cầu

Hình T.B. Tháng 8-2010: ECUADOR, MỘT CHÂN BẮC BÁN CẦU, MỘT CHÂN NAM BÁN CẦU.

THÁNG 9, 2010 ECUADOR: MỘT CHÂN BẮC BÁN CẦU, MỘT CHÂN NAM BÁN CẦU. Một Xích Quỉ đứng trên xích đạo, một chân Bắc bán cầu, một chân Nam bán cầu tại La Mitad del Mundo (The Middle of the World), Giữa Thế Giới, ở Quito, Ecuador. (xem bài viết Ecuador, Một Chân Bắc Bán […]