Category Việt Dịch (3): Việt Dịch Thằng Bờm.

VIỆT DỊCH (3): VIỆT DỊCH THẰNG BỜM

VIỆT DỊCH (3) VIỆT DỊCH THẰNG BỜM Nguyễn Xuân Quang Qua bài viết về bài đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim Cắt, một thứ Dịch Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế và qua hai bài đồng dao về Đám Ma Cò, ta có Dịch Sinh Tạo […]