Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Một Vòng Tròn 6 (hết).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE, CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (phần 6 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE. CHƯƠNG II B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN. (Nong or Circle O letter). (Phần 6 và hết). Nguyễn Xuân Quang. CHỮ VÀ DẤU NÒNG MỘT VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN (tiếp theo). […]