Category Bồ Nông Là Ông Bổ Cắt

BỒ NÔNG LÀ ÔNG BỔ CẮT…(phần 1)

BỒ NÔNG LÀ ÔNG BỔ CẮT… (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Chúng ta có bài đồng dao: Bồ nông là ông bổ cắt, Bổ cắt là bác chim di, Chim di là dì sáo sậu, Sáo sậu là cậu sáo đen, Sáo đen là em tu hú, Tu hú là chú bồ nông. Bài hát […]