Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 10 Từ Chữ V.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (Phần 10), TỪ NỌC CHỮ V.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 10) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC CHỮ V. Như đã nói ở trên, ngoài dạng dính chập lại thành một, hai nọc que kết hợp lại còn có thể ở dạng tạo thành […]