Category Biểu Tượng Rắn

BIỂU TƯỢNG RẮN

BIỂU TƯỢNG RẮN Nguyễn Xuân Quang Rắn là một biểu tượng thấy hầu hết trong mọi tín ngưỡng, tôn giáo. Biểu tượng rắn được thờ phượng cao điểm nhất vào thời thái cổ khi con người còn theo mẫu hệ hay ở các nền văn hóa theo duy âm coi trọng âm hơn dương hay […]