Category Dịch và Con Số

DỊCH và CON SỐ.

Xem BA VUÔNG SÁNH VỚI BẨY TRÒN… ở Categories CA DAO TỤC NGỮ TINH HOA DÂN VIỆT.