Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 11 Từ Chữ V Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ HAI NỌC QUE (11): TỪ NỌC CHỮ V TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 11) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC CHỮ V TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Tất cả các khuôn […]