Category Trống Đồng Đông Sơn Bộ Sử Đồng Việt Tộc (3).

TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT (phần 3 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT. Nguyễn Xuân Quang (phần 3 và hết). (Bài nói chuyện ngày 19-4-2015 tại Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Hội Quán Lạc Hồng tại Little Saigon, Nam […]