Category Ấn Độ: Vòng Đai Duyên Hải 5 Ý Nghĩa Nõ Linga phần B.

ẤN ĐỘ: VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI (phần 5), Ý NGHĨA NÕ LINGA TRONG ẤN GIÁO (phần B và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. ẤN ĐỘ: VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI. (phần 5). Ý NGHĨA NÕ LINGA TRONG ẤN GIÁO. Nguyễn Xuân Quang (phần B và hết). .Tứ Tượng Tứ tượng trong nhánh nọc linga Shiva: a. Linga Tượng Thái Dương, Lửa. […]