Category Gương Đồng Trung Quốc với Trống Đồng Đông Sơn (5,hết)

GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC (5 và hết): Giải Đọc Một Gương LTV Đời Hán (3).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG VỚI TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN (phần 5 và hết) Nguyễn Xuân Quang Giải Đọc Một Gương LTV Đời Hán. Tương tự như trên, mặt gương chia ra làm hai vùng: 1. […]