Category USA: Nashville, Tennessee Mươi Điều…(phần 2, hết).

USA: NASHVILLE, TENNESSEE MƯƠI ĐIỀU…(phần 2 và hết).

  (*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   NASHVILLE, TENNESSEE MƯƠI ĐIỀU… (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang 6. Athens của Miền Nam. Nashville là nhà của 24 học viện nên Nashville được so sánh với thành phố cổ học vấn Athens, nơi có Học Viện của Pluto. Năm […]