Category Cuba: Quê Hương Thứ 2 của Ernest Hemingway.

CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CUBA: QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA TÁC GIẢ “NGƯ ÔNG VÀ BIỂN CẢ”. Nguyễn Xuân Quang. Tác giả ngồi ở cầu tầu bến cá Ngư Ông và Biển Cả tại làng chài Cojima, Cuba. Ernest Hemingway, nhà […]