Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Một Vòng Tròn 1.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (1).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG II B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN. (Nong or Circle O letter). (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết chữ nòng chấm rỗng (◦) là dạng nguyên sinh, nguyên tạo ở cấp bậc nguyên sơ (primary) đối […]