Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Chấm Đặc Trên TĐ 2 hết.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.) TRÊN TRỐNG ĐỒNG (2 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NỌC. CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.) (2 và hết). Nguyễn Xuân Quang CHỮ VÀ DẤU NỌC CHẤM ĐẶC NGUYÊN TẠO TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Chữ và nhất là dấu nọc chấm đặc […]