Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Chấm Đặc Trên TĐ 2 hết.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.) TRÊN TRỐNG ĐỒNG (2 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG III CHỮ NỌC. A. CHỮ NỌC CHẤM ĐẶC (.) (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang CHỮ VÀ DẤU NỌC CHẤM ĐẶC NGUYÊN TẠO TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Chữ và nhất là […]