Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Chấm Rỗng 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE . CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦) (2).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG II CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. A. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦). (Phần 2)  Nguyễn Xuân Quang  CHỮ VÀ DẤU NÒNG CHẤM RỖNG NGUYÊN TẠO. Chữ và dấu nòng chấm rỗng nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Nhiều khi phải đọc ở cả hai dạng chữ và dấu. […]