Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Chấm Rỗng 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE . CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦) (2).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦). (2)  Nguyễn Xuân Quang  CHỮ VÀ DẤU NÒNG CHẤM RỖNG NGUYÊN TẠO. Chữ và dấu nòng chấm rỗng nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Nhiều khi phải đọc ở cả hai dạng chữ và dấu. Nhiều lúc chữ và […]