Category Nam Phi: Mươi Điều…

NAM PHI: MƯƠI ĐIỀU…

NAM PHI: MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Nam Phi hay Cộng Hòa Nam Phi là quốc gia ở chỏm dưới cùng của Châu Phi, dân số 51 triệu người, đa chủng tộc, nói 11 thứ ngôn ngữ trong đó có hai ngôn ngữ Âu châu là Anh ngữ và Afrikaans, một thứ ngôn ngữ có […]