Category Dịch Đồng ĐS 8 Dịch Đồng Vienna Khai Hóa.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (8): DỊCH ĐỒNG VIENNA HAY KHAI HÓA.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Viết lại lần thứ hai sau khi tìm được hình ảnh của trống trong quyển The Kettledrums of Southeast Asia của A.J. B. Kempers. VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (8) DỊCH ĐỒNG VIENNA HAY KHAI HÓA. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THIẾU DƯƠNG NHÁNH NỌC DƯƠNG THÁI […]