Category Mông Cổ: Mươi Điều (2).

MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang. 4. Văn Hóa Văn hóa Mông Cổ liên hệ chặt chẽ với đời sống du mục. Văn hóa Mông Cổ vốn là văn hóa ngựa, văn hóa vó […]