Category Trống Hoàng Hạ (1)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM:  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang tu chính lại NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM.  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN.   Xin nhắc lại: .Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh. Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại […]