Category Chữ Nòng Nọc 3: Dấu Nòng Vòng Tròn

CHỮ NÒNG NỌC (kỳ 3)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                 CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN- QUE.                                              (tiếp theo)                                                     (kỳ 3)        Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết                              Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.               Dấu Của Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que. Nguyễn Xuân Quang Như đã nói, nguyên thủy người tiền […]