Category TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN (Thể Loại)

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt bài Thuyết Trình, Phần 3 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI. (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 3 và hết). Bây giờ chúng ta tìm những chứng sử truyền thuyết, sử sách hiện nay xem đã có nguồn cội […]

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Thuyết Trình phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 2). Tôi gọi chung các vị trong truyền thuyết sinh ra Hùng Vương lịch sử bằng thịt bằng xương là Tổ Tiên […]

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BÀI NÓI CHUYỆN DO: .HỘI PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (VTADO) .TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM MIỀN NAM CALIFORNIA (UVSA) .HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA ĐÔNG SƠN VIỆT NAM ( VDOSOCPA). ĐỒNG TỔ CHỨC VỚI ĐỀ TÀI: TRỐNG ĐỒNG LÀ […]

THIỆP MỜI THAM DỰ THUYẾT TRÌNH VỀ TRỐNG ĐỒNG NGÀY 14-8-2016.

DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (13) TỔNG KẾT VỀ DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (13 và hết) TỔNG KẾT VỀ DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã thấy rất rõ: -Trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc (âm dương), nguyên lý căn bản của dịch. -Trống đồng […]

DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (12): TRỐNG ĐỒNG VÀ MANDALA.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (12) TRỐNG ĐỒNG VÀ MANDALA. Nguyễn Xuân Quang Như đã biết, trống đồng nòng nọc (âm dương) diễn tả vũ trụ tạo sinh, trống Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) mang hình ảnh Cây Vũ Trụ. […]

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (11): DỊCH ĐỒNG SÁNG THẾ.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (11) DỊCH ĐỒNG SÁNG THẾ NHÓM TRỐNG VŨ TRỤ. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã biết Việt dịch đồng Đông Sơn qua các nhóm trống thái dương có mặt trời 14 nọc tia sáng như trống Ngọc Lũ I, […]