Category Trống Văn Lang Miếu Môn 3

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN LƯỠNG LANG MANG MIẾU MÔN 1 (phần 3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG.  TRỐNG MIẾU MÔN I, TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP ĐOÀI-CÀN THẾ GIAN LANG-MANG/LẠC VIỆT THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP LANG VIỆT-MANG MAN VIỆT THÁI DƯƠNG CỦA NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.   (phần 3) LANG SÓI LÀ LANG […]