Category Dịch Đồng ĐS 10 Dịch Đồng Phù Lưu và Đắc Giao.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐỒNG SƠN (10): DỊCH ĐỒNG PHÙ LƯU và ĐẮC GIAO.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (10) DỊCH ĐỒNG PHÙ LƯU và ĐẮC GIAO NHÓM TRỐNG THIẾU ÂM MẶT TRỜI 10 NỌC TIA SÁNG. Nguyễn Xuân Quang Chúng ta đã biết về dịch của ba nhóm trống: -Nhóm trống thái dương có mặt trời 14 […]