Category Trống Đồng Hình Trứng

TRỐNG ĐỒNG HÌNH TRỨNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CÁC NHÓM TRỐNG ĐỒNG THEO HÌNH DẠNG. TRỐNG HÌNH TRỨNG. Nguyễn Xuân Quang Trong Cơ Thể Học trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, tôi đã xếp các trống này vào loại trống Nguyễn Xuân Quang Loại I (NXQ.I) hay […]