Category 11 Hình T.B. 02-2010: Hai Chữ Nòng Nọc Thấy Trước Mắt

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02, 2010

THÁNG HAI 2010 HAI CHỮ NÒNG NỌC (VÒNG TRÒN-QUE) NGÀY NAY CÒN THẤY TRƯỚC MẮT HÀNG NGÀY: CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN O ĐẶC VÀ CHỮ NỌC MŨI MÁC TAM GIÁC THUẬN Δ. .Bảng hiệu phòng vệ sinh phái nữ hình chữ nòng vòng tròn đặc phát gốc từ chữ nòng vòng trònbiểu tượng cho lỗ tròn (có […]