Category Trống Đồng Trống Biểu Hùng Vương MT (Thuyết Trình) (3).

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt bài Thuyết Trình, Phần 3 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI. (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 3 và hết). Bây giờ chúng ta tìm những chứng sử truyền thuyết, sử sách hiện nay xem đã có nguồn cội […]