Category Chữ Nòng Nọc Tu Hai Vòng Tron 5.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 5).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 5) Nguyễn Xuân Quang Chữ hai Vòng Tròn Đồng Tâm Dương Hóa Cực Đại Mở Ra. Như đã biết vòng tròn dương hóa cực […]