Category 57. Hình T.B. Tháng 01-2014: Vòng Đá Treo Stonehenge

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2014: VÒNG ĐÁ TREO STONEHENGE, ANH QUỐC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01, 2014. VÒNG ĐÁ TREO STONEHENGE, ANH QUỐC. Vòng Đá Treo Stonehenge. Hình Vòng Đá Treo Stonehenge vẽ lại. Tôi dịch từ Stonehenge là Vòng Đá Treo (các trụ đá dựng đứng hình vòng tròn trên có các tảng đá nằm […]