Category Trống Đồng: Đồ Đồng Điền và Đông Sơn 1

SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỒ ĐỒNG ĐIỀN VÀ ĐÔNG SƠN (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NGHỆ THUẬT ĐỒ ĐỒNG VƯƠNG QUỐC ĐIỀN, VÂN NAM VÀ ĐÔNG SƠN. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang.   .VÀI NÉT TỔNG QUÁT VỀ VƯƠNG QUỐC ĐIỀN .Lịch Sử Theo các tài liệu khảo cổ học Vương quốc Điền là một […]