Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 9 Nọc Mũi Mác Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (9), TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ) TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 9) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ) TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ nọc mũi mác (Ʌ) […]