Category Ấn Độ; Vòng Đai Duyên Hải 8 Tiểu Bang Odisha (phần B).

VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ (Phần 8) TIỂU BANG ODISHA (Phần B): PHẬT GIÁO: SẮC LỆNH ĐÁ ASHOKA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ. (Phần 8). Nguyễn Xuân Quang. TIỂU BANG ODISHA (phần B)   PHẬT GIÁO: SẮC LỆNH ĐÁ ASHOKA. B. PHẬT GIÁO. ĐỒI DAULI ĐỊA PHẬN PURI, ODISHA. .Sắc Lệnh Ashoka Khắc Trên Đá […]