Category Lạc Long Quân: Nhận Diện Danh Tính 4 Qua Khảo Cổ Học

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (phần 4): QUA kHẢO CỔ HỌC.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN. QUA KHẢO CỔ HỌC (phần 4). Nguyễn Xuân Quang .Qua Khào Cổ Học Hình bóng Lạc Long Quân còn ghi khắc lại ở nhiều khảo cổ vật. . Vật tổ vật rắn 1. Ở dạng lưỡng hợp Chim Rắn hai ngành Lửa-Nước, Dương […]