Category 22.Hình T. B. Tháng 01-2011 Trống Đồng Nam Trung Hoa

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2011: TRỐNG ĐỒNG NAM TRUNG HOA.

.HÌNH THÁNG MỘT 2011 TRỒNG ĐỒNG NAM TRUNG HOA. Viện Bảo Tàng Các Sắc Tộc Quảng Tây, Nam Ninh có hình trống đồng. Mặt sau Bảo Tàng Viện (ảnh của tác giả). Trống đồng lớn nhất của Trung Quốc, khai quật năm 1972 tại Beiliu, Quảng Tây có đường kính 1.65m, cao 37.5 cm và […]